KATEGORIE
 

OBCHODNÍ PODMÍNKY
obchodní společnosti


JULA CZ, s.r.o.
se sídlem Mohelnice, Mlýnská 454/7, PSČ 78985
identifikační číslo: 26843056
zapsané v obchodním rejstříku vedeném KOS Ostrava, oddíl C, vložka 28164 pro prodej zboží
prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.velkoobchodjula.cz


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ


  1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti JULA
CZ, s.r.o., se sídlem Mohelnice, Mlýnská 454/7, PSČ 78985, identifikační číslo:26843056,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném KOS Ostrava, oddíl C, vložka 28164 (dále jen
„prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě
kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou
fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu
prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce
umístěné na internetové adrese (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím
rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
  

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit
zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží
v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě.
Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních
podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní
smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze
uzavřít v českém jazyce. 

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením
nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění
obchodních podmínek.

 

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET


2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující
přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může
kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě,
že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též
bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět
správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při
jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském
účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující
je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho
uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj

uživatelský účet déle než nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti
z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě,
a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení
prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích
osob.


3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY


3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního
charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen
jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty
nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně
z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti
po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Ceny zboží jsou/nejsou
přizpůsobovány osobě kupujícího na základě automatizovaného rozhodování. Tímto
ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu
za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením
a dodáním zboží, a o způsobu a času dodání zboží. Informace o nákladech spojených
s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze
v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. V případě, kdy
prodávající nabízí dopravu zboží zdarma, je předpokladem vzniku práva na bezplatnou
dopravu zboží na straně kupujícího zaplacení minimální celkové kupní ceny
dopravovaného zboží ve výši stanovené ve webovém rozhraní obchodu. V případě, kdy
dojde k částečnému odstoupení od kupní smlouvy kupujícím a celková kupní cena zboží,
u kterého nedošlo k odstoupení od smlouvy kupujícím, nedosahuje minimální výše, jež je
potřebná pro vznik práva na dopravu zboží zdarma podle předchozí věty, právo
kupujícího na dopravu zboží zdarma zaniká a kupující je povinen dopravu zboží
prodávajícímu uhradit.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní
obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
1.1.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického
nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
1.1.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení
objednávaného zboží a
1.1.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako
„objednávka“).

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit
vstupní údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost
kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.
Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“.
Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající
neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou
poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v
objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží,
výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné
potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky
(akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu
elektronické pošty kupujícího.

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní
smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku
v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady
na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní
sazby.


4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY


4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může
kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
v hotovosti nebo kartou v provozovně prodávajícího na adrese Mlýská 7, 789 85 Mohelnice;
v hotovosti nebo platební kartou na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 169661496/0600, vedený u společnosti
MONETA Money Bank (dále jen „účet prodávajícího“);

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené
s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí
se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není
dotčeno ustanovení čl. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany
kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. Prodávající je vždy
oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny,
předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení
objednávky (například písemně či telefonicky).), požadovat uhrazení celé kupní ceny
ještě před odesláním zboží kupujícímu. obchodních podmínek ohledně povinnosti
uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4. V případě platby v hotovosti, na dobírku či ve výdejně zásilek je kupní cena splatná při
převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná dle data na
vystavené proforma faktuře.

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně
s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek
kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet
prodávajícího.

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde
k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na
charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na
dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či
telefonicky).), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží
kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně
kombinovat.

4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními
předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy
kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající plátcem daně z přidané hodnoty.
Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle
jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.


5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY


5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné
odstoupit od kupní smlouvy o dodávce:
1.1.4. zboží vyrobeného podle požadavků kupujícího nebo přizpůsobeného jeho osobním
potřebám,
1.1.5. zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož
i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným
zbožím,
1.1.6. zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických
důvodů není vhodné vrátit poté, co jej kupující porušil, a
1.1.7. zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném
obalu, pokud jej kupující porušil.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837
občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce:
obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit,
má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 a odst. 2 občanského zákoníku právo
od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy kupující nebo jím
určená třetí osoba odlišná od dopravce převezeme zboží, nebo:
1.1.8. poslední kus zboží, objedná-li kupující v rámci jedné objednávky více kusů zboží,
které jsou dodávány samostatně,
1.1.9. poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo
částí, nebo
1.1.10.první dodávku zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží
po ujednanou dobu.

5.3. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené
v čl. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení §
1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce:
obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupují
cí v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 a odst. 2 občanského zákoníku právo od kupní
smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy kupující nebo jím určená třetí
osoba odlišná od dopravce převezeme zboží, nebo: obchodních podmínek Pro
odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný
prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy
může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu
elektronické pošty prodávajícího .

5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží
kupující zašle nebo předá prodávajícímu zpět bez zbytečného odkladu, nejpozději
do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, ledaže mu prodávající nabídl, že si zboží
sám vyzvedne. Lhůta podle předchozí věty je zachována, pokud kupující odešle zboží
před jejím uplynutím. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady
spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být
vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.5. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. Nejedná-li se o případ uvedený v čl.
Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné
odstoupit od kupní smlouvy o dodávce: obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze
od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 a odst. 2
občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů ode
dne, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezeme zboží,
nebo: obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího
do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem,
jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění
poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím
kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující
od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu
dříve, než prodávající obdrží zboží, nebo než mu kupující prokáže, že zboží odeslal zpět,
podle toho, co nastane dříve.

5.6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst
proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.7. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského
zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv
od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém
případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu,
a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi
prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení
od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku
účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.


6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího,
nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím
v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo
jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady
spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem
doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů
zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě
shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující
zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti
za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních
předpisů.

6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací
podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.


7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ


7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými
obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099
až 2117 a § 2161 až 2174b občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2. Je-li předmětem koupě hmotná movitá věc, která je propojena s digitálním obsahem nebo
službou digitálního obsahu takovým způsobem, že by bez nich nemohla plnit své funkce
(dále jen „věc s digitálními vlastnostmi“), použijí se ustanovení ohledně odpovědnosti
za vady prodávajícího také na poskytování digitálního obsahu nebo služby digitálního
obsahu, i když je poskytuje třetí osoba. To neplatí, je-li z obsahu kupní smlouvy
i z povahy věci zjevné, že jsou poskytovány samostatně.

7.3. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající
odpovídá kupujícímu, že věc:
1.1.11.odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti,
kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,
1.1.12.je vhodná k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a
1.1.13.je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu
k montáži nebo instalaci.

7.4. Prodávající odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností:
1.1.14.je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem
na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování
daného odvětví, není-li technických norem,
1.1.15.věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti,
kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu,
které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná
prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo
označením, ledaže prodávající prokáže, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době
uzavření kupní smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo
učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv,
1.1.16.je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů
k použití, které může kupující rozumně očekávat, a
1.1.17.věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající
kupujícímu poskytl před uzavřením kupní smlouvy.

7.5. Ustanovení čl. Prodávající odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností:
obchodních podmínek se nepoužije v případě, že prodávající kupujícího před uzavřením
kupní smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost věci liší a kupující s tím při
uzavírání kupní smlouvy výslovně souhlasil.

7.6. Prodávající odpovídá kupujícímu také za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo
instalací, která byla podle kupní smlouvy provedena prodávajícím nebo na jeho
odpovědnost. To platí i v případě, že byla montáž nebo instalace provedena kupujícím
a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který k ní poskytl prodávající nebo
poskytovatel digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu, jde-li o věc s digitálními
vlastnostmi.

7.7. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již
při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu,
po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

7.8. Je-li předmětem koupě věc s digitálními vlastnostmi, prodávající zabezpečí, že budou
kupujícímu poskytovány ujednané aktualizace digitálního obsahu nebo služby
digitálního obsahu. Vedle ujednaných aktualizací prodávající zabezpečí, že budou
kupujícímu poskytovány aktualizace, které jsou nezbytné, aby si věc po převzetí
uchovala vlastnosti podle čl. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá
vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že věc: a čl. Prodávající odpovídá
kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností: obchodních podmínek, a že bude na jejich
dostupnost upozorněn
1.1.18.po dobu dvou let, mají-li být podle kupní smlouvy digitální obsah nebo služba
digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu, a je-li ujednáno
poskytování po dobu delší dvou let, po celou tuto dobu,
1.1.19.po dobu, po kterou to kupující může rozumně očekávat, mají-li být podle kupní
smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytnuty jednorázově;
to se posoudí podle druhu a účelu věci, povahy digitálního obsahu nebo služby
digitálního obsahu a s přihlédnutím k okolnostem při uzavření kupní smlouvy
a povaze závazku.

7.9. Ustanovení čl. Je-li předmětem koupě věc s digitálními vlastnostmi, prodávající
zabezpečí, že budou kupujícímu poskytovány ujednané aktualizace digitálního obsahu
nebo služby digitálního obsahu. Vedle ujednaných aktualizací prodávající zabezpečí, že
budou kupujícímu poskytovány aktualizace, které jsou nezbytné, aby si věc po převzetí
uchovala vlastnosti podle čl. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá
vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že věc: a čl. Prodávající odpovídá
kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností: obchodních podmínek, a že bude na jejich
dostupnost upozorněn obchodních podmínek neplatí v případě, že prodávající
kupujícího před uzavřením kupní smlouvy zvlášť upozornil, že aktualizace poskytovány
nebudou a kupující s tím při uzavírání kupní smlouvy výslovně souhlasil.

7.10. Neprovedl-li kupující aktualizaci v přiměřené době, nemá práva z vady, která vznikla
pouze v důsledku neprovedené aktualizace. To neplatí v případě, že kupující nebyl
upozorněn na aktualizaci nebo na důsledky jejího neprovedení anebo aktualizaci
neprovedl či ji provedl nesprávně v důsledku nedostatku v návodu. Mají-li být podle
kupní smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně
po určitou dobu a projeví-li se nebo vyskytne-li se vada v době podle čl. po dobu dvou
let, mají-li být podle kupní smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu
poskytovány soustavně po určitou dobu, a je-li ujednáno poskytování po dobu delší
dvou let, po celou tuto dobu, a čl. po dobu, po kterou to kupující může rozumně
očekávat, mají-li být podle kupní smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu
poskytnuty jednorázově; to se posoudí podle druhu a účelu věci, povahy digitálního
obsahu nebo služby digitálního obsahu a s přihlédnutím k okolnostem při uzavření
kupní smlouvy a povaze závazku. obchodních podmínek, má se za to, že jsou digitální
obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány vadně.

7.11. Kupující může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí. Je-li
předmětem koupě věc s digitálními vlastnostmi a mají-li být podle kupní smlouvy
digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu,
může kupující vytknout vadu, která se na nich vyskytne nebo projeví v době dvou let
od převzetí. Má-li být plněno po dobu delší dvou let, má kupující právo z vady, která
se vyskytne nebo projeví v této době. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně,
doba pro vytčení vady věci neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat.

7.12. Má-li věc vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může
požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob
odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný;
to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez
vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro
kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo
nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc
měla bez vady.

7.13. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu
nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který kupující věc
koupil. K odstranění vady převezme prodávající věc na vlastní náklady. Vyžaduje-li
to demontáž věci, jejíž montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem věci
předtím, než se vada projevila, prodávající provede demontáž vadné věci a montáž
opravené nebo nové věci anebo uhradí náklady s tím spojené.

7.14. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od kupní smlouvy, pokud:
1.1.20.prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s čl. Prodávající
odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu
nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který
kupující věc koupil. K odstranění vady převezme prodávající věc na vlastní
náklady. Vyžaduje-li to demontáž věci, jejíž montáž byla provedena v souladu s
povahou a účelem věci předtím, než se vada projevila, prodávající provede
demontáž vadné věci a montáž opravené nebo nové věci anebo uhradí náklady s
tím spojené. obchodních podmínek,
1.1.21.se vada projeví opakovaně,
1.1.22.je vada podstatným porušením kupní smlouvy, nebo
1.1.23.je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna
v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

7.15. Je-li vada věci nevýznamná, kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy (ve smyslu
čl. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od kupní smlouvy,
pokud: obchodních podmínek); má se za to, že vada věci není nevýznamná. Odstoupí-li kupující

od kupní smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc

nebo co mu kupující prokáže, že věc odeslal.

7.16. Vadu lze vytknout prodávajícímu, u kterého věc byla koupena. Je-li však k opravě určena
jiná osoba, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, kupující
vytkne vadu tomu, kdo je určen k provedení opravy.

7.17. S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba, je prodávající povinen
přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na
sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i ve svém sídle.
Prodávající je povinen kupujícímu vydat při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve
kterém uvede datum, kdy kupující reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob
vyřízení reklamace kupující požaduje a kontaktní údaje kupujícího pro účely poskytnutí
informace o vyřízení reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k
provedení opravy.

7.18. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a kupující o tom musí být
informován nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud
se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Je-li předmětem závazku poskytnutí
digitálního obsahu, včetně digitálního obsahu dodaného na hmotném nosiči, nebo služby
digitálního obsahu, musí být reklamace vyřízena v přiměřené době s přihlédnutím
k povaze digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu a k účelu, pro nějž
je kupující požadoval.

7.19. Po marném uplynutí lhůty podle čl. Reklamace včetně odstranění vady musí být
vyřízena a kupující o tom musí být informován nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne
uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Je-li
předmětem závazku poskytnutí digitálního obsahu, včetně digitálního obsahu dodaného
na hmotném nosiči, nebo služby digitálního obsahu, musí být reklamace vyřízena v
přiměřené době s přihlédnutím k povaze digitálního obsahu nebo služby digitálního
obsahu a k účelu, pro nějž je kupující požadoval. obchodních podmínek může kupující
od kupní smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.

7.20. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace,
včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění
zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení
opravy.

7.21. Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit zejména osobně
na adrese , telefonicky na čísle či elektronickou poštou na adrese .

7.22. Kdo má právo z vadného plnění, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při
uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však kupující právo na náhradu do jednoho měsíce
po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud
prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

7.23. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může
upravit reklamační řád prodávajícího.

7.24. Prodávající či jiná osoba může kupujícímu poskytnout nad rámec jeho zákonných práv
z vadného plnění také záruku za jakost.


8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN


8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu
ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) občanského zákoníku.

8.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické pošty.
Stížnosti je možné zasílat na elektronickou adresu prodávajícího. Informaci o vyřízení
stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. Jiná pravidla
vyřizování stížností nejsou prodávajícím stanovena.

8.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká
obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová
adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející
se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení
sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

8.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00
Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem
podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013
o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice
2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.6. Kupující se může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Prodávající
je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou
kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí
ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní
inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním
občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění
pozdějších předpisů.

8.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2
občanského zákoníku.


9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ


9.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského
parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné
nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související
se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely
jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího
plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.


10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES


10.1. Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých
službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých
službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních
sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou
informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související
se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní
prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.


10.2. Své zákonné povinnosti související s případným ukládáním cookies na zařízení
kupujícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.


11. DORUČOVÁNÍ


11.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.


12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak
strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty
není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení
právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence
volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní
závazkové vztahy (Řím I).

12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým
stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému
ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není
dotčena platnost ostatních ustanovení.

12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické
podobě a není přístupná.

12.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní
smlouvy.

12.5. Kontaktní údaje prodávajícího: JULA CZ, s.r.o. Mohelnice, Mlýnská 7, PSČ 78985, adresa
elektronické pošty info@velkoobchodjula.cz, telefon 583 453 012. . Prodávající
neposkytuje jiný prostředek on-line komunikace.


V Mohelnici dne 23.2.2024   
   

 

 

 

 

Formulář spotřebitele pro odstoupení od Kupní smlouvyDodavatel:

JULA CZ, s.r.o., Mlýnská 7, 789 85 Mohelnice

26843056, tel: 583 453 012, mail: info@velkoobchodjula.cz

 

 

Odběratel - spotřebitel:

Jméno a příjmení...........................

 


Věc: Odstoupení od Kupní smlouvy


 

Dne ………. jsem si na Vašich internetových stránkách/v internetovém obchodě

www.velkoobchodjula.cz objednal/a zboží ……….., číslo objednávky …………,

v hodnotě…..….. Kč.  Objednané zboží jsem obdržel dne ………..

 

 

Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od kupní

smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, která se týká výše uvedeného

zboží, jenž Vám s tímto dopisem zasílám zpět na vlastní náklady, a zároveň Vás

žádám o poukázání kupní ceny ve výši ………. Kč a ……… Kč za poštovné z

objednávky (v případě vrácení veškerého zboží z objednávky) na můj bankovní

účet číslo ……….......…. nejpozději do 14 dnů od doručení vráceného zboží, tohoto

odstoupení od smlouvy.


 

 

V ………............. dne …............…….podpis......................

Nastavení cookies
Pro správné zobrazení a pohodlné prohlížení webu používáme cookies. Díky analýze dat můžeme zlepšovat jeho funkce. Změny nastavení se projeví pouze pro prohlížeč a zařízení, které právě používáte.
Nezbytné cookies (vždy aktivní, nelze vypnout)
Tyto cookies jsou potřeba, aby web fungoval.
Analytické (personalizace podle chování)
Na základě prohlížených stránek, upravujeme zobrazený obsah. Pomáhají nám i web zlepšovat.
Profilující (remarketingové)
Díky těmto cookies můžeme zobrazovat užitečný obsah a relevantní reklamy.
SouhlasímPoužíváme cookies ke zlepšení webu a reklamy!
Moc nám pomůžete svým souhlasem. Více zde!Nastavení